Metric Conversions.

Графикони за метрички конверзии и калкулатори за метрички конверзии.

Select the type of unit you wish to convert

 

Метричкиот систем потекнува од Франција од 1799 година по Француската револуција, иако децималните единици биле претходно употребувани од многу други земји и култури. Иако постоеле многу различни мерки и дефинициите за едниците се ревидирани, официјалниот ситем на мерки на повеќето земји е модерната форма на метричкиот систем кој е познат како „Меѓународен систем на единици“.

Бидејќи во светот сè уште се користат други системи на мерење, како Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство, овој сајт има за цел да помогне на луѓето да ги конвертираат единиците на мерење со помош на метрички конвертори и метрички табели за конверзија и да ги разберат алтернативните мерки со кои не се запознати. Единиците за мерење се категоризирани по типови (како конверзија на температура, конверзија на тежина итн.) кои се прикажани на десната страна и водат до серија на метрички конверзиони калкулатори.

Ако имате предлог за нови единици кои треба да бидат додадени или предлози за подобрување на овој сајт, ве молиме контактирајте не.